Ένταξη ερευνητικού έργου Μove & Map στη Δράση I «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  ξεκίνησε την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πολυλειτουργικό, Φορητό Σύ-στημα Συλλογής και επεξεργασίας επίγειων τοπογραφικών, χαρτογραφικών και lidar δεδομένων για εφαρ-μογές υψηλής ακριβείας»  (ακρωνύμιο Μοve & Map), το οποίο εντάχθηκε στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενι- σχύσεων  ΕΤΑΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ».

 Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος χαρτογράφησης «εν κινήσει» (mobile mapping) με χρήση πολλαπλών αισθητήρων.

espa