Ένταξη ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. στην δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Η επιχείρηση ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»,  η οποία στοχεύει στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό  εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Η παραπάνω δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

espa