Φωτογραμμετρία Υαλοπετασμάτων

ΠΑΒΕ 94 ΒΕ 261 (φωτογραμμετρική αποτύπωση κατασκευών)

Εφαρμογή της φωτογραμμετρικής μεθόδου για την ακριβή αποτύπωση και μελέτη των εξωτερικών επιφανειών πολυορόφων κτιρίων και ειδικών κατασκευών (αιθρίων) για την επένδυσή τους με υαλοπετάσματα (αλουμίνιο και γυαλί)

Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕ 94 BE 261, με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας.

Κωδικός Έργου: ΠΑΒΕ 94 ΒΕ 261
Ημερ. Έναρξης: 10-Οκτ-1995
Διάρκεια: 12 μήνες
Ανάδοχος φορέας: Doral Α.Β.Ε.Ε.

Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μονάδα που να προκατασκευάζει τα προφίλ στο εργοστάσιό της. Όλες οι εταιρίες χρησιμοποιούσαν τους παραδοσιακούς τρόπους επιτόπιας μέτρησης κάθε προφίλ και εκ των υστέρων κατασκευής με αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγικότητα, τη μέτρια ποιότητα και το υψηλό κόστος. Επίσης δεν μπορούσαν να δοθούν εγγυήσεις της κατασκευής ούτε για σταθερότητα και αντισεισμικότητα, αλλά ούτε και για τη μη κατάρρευση των υαλοπετασμάτων.

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας, βασισμένης στη φωτογραμμετρία, για την ακριβή αποτύπωση και μελέτη των εξωτερικών επιφανειών πολυωρόφων κτιρίων και ειδικών κατασκευών (αίθριων), στο στάδιο πριν την εφαρμογή υαλοπετασμάτων. Για το σκοπό αυτό, έγινε εφαρμογή ψηφιακών και αναλυτικών φωτογραμμετρικών τεχνικών σε συνδυασμό με λήψεις από ημιμετρικές, και μη-μετρικές αναλογικές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

Ακόμα στα πλαίσια του προγράμματος έγινε ανάπτυξη σχεδιαστικών αρχείων-βιβλιοθηκών των παραγομένων προφίλ αλουμινίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προσόψεων κτιρίων και των αίθριων. Τα αρχεία συσχετίστηκαν μέσω βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την κοστολόγηση υλικών, προμηθευτές και χρόνους, στοιχεία αποθήκης –  παραγωγής κα.

espa