Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ  δ.τ. GEOANALYSIS AE (αναφερόμενη ως «εμείς», «εμάς», «η εταιρεία» «μας») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να  χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του νόμου. Τα δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μια επισκόπηση του είδους, της διαδικασίας και του τρόπου με τον οποίο η «εταιρεία» συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  της ΕΕ («ΓΚΠΔ»),
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες της «εταιρείας»,  ή είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/εντολοδόχοι ή  πραγματικοί δικαιούχοι νομικών ή φυσικών προσώπων τα οποία αποτελούν υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες ή συνεργάτες της «εταιρείας»,  καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που κατόπιν συγκατάθεσης ή άλλης έννομης σχέσης τα προσωπικά του δεδομένα έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή μας.
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είχαν μια τέτοια επιχειρηματική σχέση με την «εταιρεία»  στο παρελθόν,
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  σας σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της «εταιρείας» και άλλα τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους προμηθευτές μας ή των Κ/Ξ στις οποίες συμμετέχει  η «εταιρεία»  με συγκεκριμένη εντολή εκπόνησης έργου ή υπηρεσιών του εντολέα της π.χ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Υπηρεσίες Δημοσίου κ.α.).

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται μερικές φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά  δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Μπορεί επίσης μερικές φορές να γίνει αναφορά συλλογικά στον χειρισμό, στη συλλογή, στην προστασία και στην αποθήκευση/φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια ως «επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή  μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

1. Ποιοι είμαστε

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. GEOANALYSIS AE, είναι εγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου εταιρικού τύπου Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με έδρα την  Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε την 15-3-1988 με την Συμβολαιογραφική πράξης Αρ. 2722 όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  551/31-3-1988 Τεύχος Α.Ε.  και φέρει  τον αριθμό  μητρώου Εταιρειών ΓΕΜΗ 057655604000.

Τα κεντρικά γραφεία  της βρίσκονται επί της οδού Γ. Γεννηματά 54 ΤΚ 55135 στη Θεσσαλονίκη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας, στη διεύθυνση Γ. Γεννηματά 54  Τ.Κ. 55135 Θεσσαλονίκη, email: dpo@geoanalysis.gr.

2. Άλλες οντότητες του Ομίλου της εταιρείας

Η εταιρεία συμμετέχει ως μέλος Κοινοπραξιών αλλά και ως συνδεδεμένη εταιρεία με ξεχωριστές νομικές οντότητες όπου η κάθε μία από αυτές διαθέτει την δική  της ξεχωριστή  δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι εν λόγω οντότητες διατηρούν  τις δικές τους ιστοσελίδες,  οι οποίες ενδέχεται  να συνδέονται  με τη δική μας.  Εάν ενδιαφέρεστε  να μάθετε πώς αυτές οι οντότητες  επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε  στις αντίστοιχες  δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες τους.

3. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους (υφιστάμενους και δυνητικούς ) πελάτες  μας ή τρίτα πρόσωπα αυτοπροσώπως ή μέσω του εκπροσώπου τους ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας μας, όπως την ιστοσελίδας μας, στο πλαίσιο  της επιχειρηματικής ή άλλης έννομης σχέσης μας μαζί τους.

Μπορούμε επίσης να εκτελούμε νομίμως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούμε νομίμως όχι μόνο από εσάς αλλά και από τις  συνδεδεμένες εταιρείες ή/και Κ/Ξ συγκεκριμένου σκοπού,  στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία,  ή από άλλα τρίτα μέρη, δημόσιες αρχές,  εταιρείες του  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα που αποτελούν για εμάς τους εντολείς μας (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας), κατόπιν νόμιμης προς τούτο εντολής τους.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες στο κοινό (όπως, για  παράδειγμα, τον Τειρεσία, τα εμπορικά ή/και επαγγελματικά μητρώα, τις εταιρείες εύρεσης προσωπικού/ εργασίας κ.α.) τα οποία  αποκτούμε νόμιμα  και  επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο.

Αν είστε υποψήφιος πελάτης ή αντισυμβαλλόμενος (π.χ. υποψήφιος προμηθευτής, συνεργάτης, υπεργολάβος κτλ) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος/εντολοδόχος  ή πραγματικός δικαιούχος νομικού ή  φυσικού προσώπου που είναι υποψήφιος πελάτης, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα  που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης,  τόπο γέννησης (πόλη και χώρα), οικογενειακή κατάσταση, εάν είστε μισθωτοί/ αυτοεργοδοτούμενοι, ΑΦΜ, τίτλο σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα κ.α].

Σε περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκπόνησης σύμβασης υπηρεσίας πελάτη / εντολέα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) είτε πρόκειται για το  Ελληνικό Δημόσιο – όπως ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλο φορέα του ευρύτερου δημοσίου  τομέα, για τον οποίο έχουμε αναλάβει  την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αφορούν κατά κύριο λόγο στην ταυτοπροσωπία του έχοντα  εμπράγματο δικαίωμα, περιπτώσεις  υπηρεσιών και συμβάσεων Κτηματογράφησης / Αναδασμών Γης, Πράξεων Εφαρμογής, Απαλλωτριώσεων /  Σύνταξης ΓεωργικώνΜητρώων κτλ.

4. Δεδομένα αναφορικά με παιδιά

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τα παιδιά. Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τα παιδιά (ως  κάτοχοι εμπράγματων δικαιωμάτων) μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, εκτός εάν, σε  διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτρέπεται από τον νόμο Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, «παιδιά» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

5. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μια επιχειρηματική σχέση ή άλλη σχέση συνεργασίας μαζί σας, πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σχέσης ή συνεργασίας και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. 

Πρέπει, επομένως, να μας προσκομίσετε τουλάχιστον την ταυτότητα/το διαβατήριό σας, το ονοματεπώνυμό σας, τον τόπο γέννησης (πόλη και χώρα) και τη  διεύθυνση κατοικίας σας και το Α.Φ.Μ. σας, στοιχεία κατ’ αρχάς απαραίτητα για την σύναψη οποιαδήποτε έγγραφης συνεργασίας.

6. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για έναν ή  περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

A.  Για την εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιούμε τραπεζικές συναλλαγές και να προσφέρουμε υπηρεσίες δυνάμει των  συμβάσεων με τους πελάτες μας, αλλά και να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με υποψήφιους πελάτες.

B.  Για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση 

Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους (φορολογικούς, εργατικούς και λοιπούς) που είναι εφαρμοστέοι σε εμάς  καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων, π.χ. Υποβολή Στοιχείων Κατόχων Εμπράγματων Δικαιωμάτων στο  πλαίσιο των συμβάσεων  Εθνικού  Κτηματολογίου Nόμοι 2308/1995, 2664/1998, 341/2006, 4164/2013 κλπ.

Γ. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.  Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν εύλογο επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα  πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Τα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν μεταξύ  άλλων τα εξής:

 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 • Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια του Τμήματος Πληροφορικής, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών  ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV), π.χ.  για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών.
 • Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Διαχείριση κινδύνων τόσο της εταιρείας, όσο και των συμμετοχών της σε Κ/Ξ ειδικού σκοπού ή και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Δ. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας 

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη νόμιμη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της  επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα  τμήματα της εταιρείες ή των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και Κ/Ξ ειδικού σκοπού που άπτονται της αναγκαιότητας των δεδομένων έναντι  των οποίων έχουν ληφθεί  οι αναγκαίες προβλέψεις για την προστασία και σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μπορούν επίσης να  λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές  συνάπτουν συμβάσεις με την εταιρεία, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον τοπικό  νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγματος χάριν ενδεικτικά:

 • Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • Οι φορείς του ελληνικού δημοσίου ή/ και του ευρύτερου δημοσίου για τους οποίους εκτελούμε τις υπηρεσίες σύμβασης ή τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας
 • Δημοτικές αρχές, φορείς ΟΤΑ, Κ/Ξ συγκεκριμένου σκοπού εκπόνησης ειδικής σύμβασης έργου δημοσίου
 • Εταιρείες αποθήκευσης αρχείων, οι εταιρείες αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων, οι εταιρείες αποθήκευσης ‘cloud’.
 • Συνεργαζόμενες Εταιρείες, συνεργάτες, υπεργολάβοι που μας βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας  προς τους Εντολείς μας,  (Υπευθύνους Δεδομένων).

8. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή  Οργανισμό

Τα προσωπικά σας δεδομένα  στις περιπτώσεις των συνεργατών μας, υπαλλήλων και υπεργολάβων μας, και μόνο, ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου] σε περιπτώσεις που η εταιρεία μας υποχρεούται στην υποβολή τους για την ανάληψη σύμβασης έργου ή  παροχής υπηρεσίας και κατόπιν άσκησης νόμιμου δικαιώματος ή γραπτής ενημέρωσή σας για την συγκατάθεσή σας να προβούμε σε αυτήν. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων  και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

9. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων,  περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επιχειρηματικής σχέσης δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να  επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών (κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να  συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.

Στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη απόφασης συμμετέχει αρμόδιο φυσικό πρόσωπο της εταιρίας μας και δίδονται σε εσάς όλα τα νόμιμα δικαιώματα παρέμβασης.

10. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες  μάρκετινγκ και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες  δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να  ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και αφορούν αποκλειστικά και μόνο ενέργειες ενημέρωσης και επικοινωνίας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Δεν χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση  ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη  ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing, ενημέρωσης ή και  επικοινωνίας, επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς στο info@geoanalysis.gr.

11. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική ή άλλη νόμιμη σχέση μαζί σας ή για όσο χρόνο προβλέπει η  νόμιμη συγκατάθεσή σας ή για όσο χρόνο απαιτούν οι φορολογικοί και λοιποί νόμοι του κράτους ή για όσο ορίζουν οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής προστασίας  δεδομένων [ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγματικός  δικαιούχος].

12. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να απευθυνθείτε  γραπτώς  στο info@geoanalysis.gr.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή  ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον  αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε  ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για  την  επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να αποσύρετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα  στιγμή.  Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή  αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
 • Να απαιτήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα και ότι άλλο προβλέπει ο ΓΚΠΔ.
 • Να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον υπεύθυνο προστασίας της εταιρίας μας.
 • Να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας ενώπιον των αρμόδιων αρχών. 

13. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.

Σημείωση:

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαϊου 2018. 

15/05/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Β

espa