Γεωλογία

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η εταιρεία αναλαμβάνει την Εκπόνηση Υδρογεωλογικών μελετών, καθώς επίσης και Γεωλογικών – Τεχνικογεωλογικών – Σεισμοτεκτονικών μελετών με στόχο τη διερεύνηση καταλληλότητας χώρων και εδαφών στην κατασκευή τεχνικών έργων.

Συγκεκριμένα, εκπονούνται:

  • Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, όπου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο καθορισμός του υδατικού ισοζυγίου λεκανών (εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού, χωροχρονική κατανομή και διαθεσιμότητα, ανάλυση της ζήτησης νερού ανά χρήση, ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις), ο καθορισμός της ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών νερών, η διερεύνηση της χωρικής κατανομής πιθανής θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφόρους.
  • Mελέτη για έργα υποδομής, όπως οδικοί άξονες, γέφυρες, επιχώματα κ.λ.π. Μελέτη για κατολισθήσεις και ευστάθεια πρανών σε θέσεις θεμελίωσης και διέλευσης οδικών αξόνων.
  • Την επιλογή χώρων κατασκευής Φραγμάτων, Λιμνοδεξαμενών, Ταμιευτήρων καθώς και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

Τη διερεύνηση και καθορισμό της καταλληλόλητας των προς πολεοδόμηση περιοχών, από γεωλογικής – περιβαλλοντολογικής σκοπιάς, όπου ταυτόχρονα εξετάζεται η επικινδυνότητα των περιοχών από φυσικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, διάβρωση).

espa