Υδραυλικά

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τομέα των Υδραυλικών Έργων αναλαμβάνοντας μελέτες για:

  • Δίκτυα ύδρευσης και δίκτυα αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων
  • Υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
  • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης και αποστράγγισης έργων οδοποιίας
  • Οριοθέτηση, διευθέτηση και αποκατάσταση ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών
  • Εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
espa