Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS AE», ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και  κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον του κλάδου των μελετητικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες μελετών έργων  υποδομής και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του κλάδου των μελετητών  έργων υποδομής, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική, ασφαλή και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων  των πελατών της.

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS AE», εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013  και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, αντικειμενικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται,  τηρούνται  με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας και της αναλογικής και σύννομης χρήσης του.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των  πληροφοριών της εταιρείας.
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου  επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της  ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και  των  συνεργατών της.

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δ.τ. «GEOANALYSIS AE», θεωρεί σημαντικό και επιδιώκει πάντα να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος  Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις  δεξιότητες και τις ικανότητές του και να επιτηρεί και επικουρεί συνεχώς τα οργανωτικά, τεχνικά και άλλα μέτρα που απαιτούνται για την πιστή τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεών της.  

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.

    Η Διοίκηση:

Έκδοση 1.0 15/05/2018

espa