Δυνατότητες | Εμπειρία

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν πλέον ένα πολύ διαδεδομένο εργαλείο διαχείρισης χωρικής πληροφορίας. Υπό την στενή έννοια τα GIS αποτελούν ψηφιακά συστήματα που μπορούν να αποθηκεύουν, να αναλύουν και να συσχετίζουν παντός είδους χωρικά δεδομένα με περιγραφικές ιδιότητες. Το μεγάλο όφελος που παρέχουν και τα διαφοροποιεί άλλωστε από τα συνήθη σχεδιαστικά συστήματα (CAD) είναι ότι εκτός από την απεικόνιση διανυσματικών δεδομένων και εικόνων με γεωαναφορά, δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης αυτών με περιγραφικές πληροφορίες δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα.  

Οι εφαρμογές των GIS είναι πάρα πολλές και ουσιαστικά αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες που εμπλέκουν χωρικές πληροφορίες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η χρήση τους για χαρτογραφικούς σκοπούς, για ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, για μοντελοποίηση και σχεδιασμό δικτύων κοινής ωφέλειας, για εκπόνηση αναδασμών, ανάπτυξη μοντέλων φυσικού κινδύνου και λήψης απόφασης και για ειδικές εφαρμογές όπως ο σχεδιασμός δρομολογίων οχημάτων κα.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. έχει πολυετή εμπειρία στη χρήση συστημάτων GIS για την εκπόνηση μελετών που έχει αναλάβει όπως αναδασμοί, υδρολογικές, συγκοινωνιακές και περιβαλλοντικές μελέτες, πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια κλπ. Επιπλέον, στα πλαίσια έργων και ερευνητικών προγραμμάτων έχει προχωρήσει και η ίδια στην ανάπτυξη συστημάτων GIS. Τελευταία, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην εταιρεία αναπτύσσονται και ολοκληρωμένες GIS εφαρμογές σε περιβάλλον web, καλύπτοντας όλα τα στάδια, από λογικό, σχεσιακό και φυσικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων έως την υλοποίηση διαδικτυακής γεωπύλης (Geoportal) με κατάλληλα εργαλεία.

espa