Περιβάλλον

geoanalysis perivallon icon

Δυνατότητες | Εμπειρία

  • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας φυσικών οικοσυστημάτων
  • Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Έργα Υποδομής – Συγκοινωνιακές Μελέτες
  • Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Αποκατάσταση και παρακολούθηση φυσικού περιβάλλοντος
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες – Σχέδια Διαχείρισης
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Αγροτικούς Αναδασμούς
espa